دسته‌ها
آیین دادرسی مدنی 2

آیین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۷

دانلود نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۷

آیین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۷

عنوان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ 

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۲

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”7593″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

تعدادی از سوالات آیین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۷

۱)در خصوص تاریخ اقامه دعوا کدام گزینه صحیح است؟

۱- تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه

۲- تاریخ تضییع حق یا انکار آن

۳-تاریخ اولین جلسه رسیدگی

۴- تاریخ صدور رآی

۲)کدام گزینه جزو آن دسته از شرایط دادخواست است که ضمانت اجرای آنها در قانون تعیین نشده است؟

۱- تعیین خواسته و بهای آن

۲- نام و مشخصات خوانده

۳- نام و اقامتگاه خواهان

۴- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص

۴) اعتراض به بهای خواسته از سوی چه کسی و تا چه مقطعی از دادرسی باید مطرح شود؟

۱- خواهان – تا اولین جلسه دادرسی

۲-خواهان – تا پایان اولین جلسه دادرسی

۳-خوانده – تا اولین جلسه دادرسی

۴-خوانده – تا پایان اولین جلسه دادرسی

۸) هر نامه ای که به دادگاه یا دفتر دادگاه داده می شود ……… گفته می شود:

۱-اظهارنامه

۲- اخطاریه

۳-دادنامه

۴- لایحه

۹) حقوق خواهان تا پایان جلسه دادرسی کدام است؟

۱- ایرادات

۲- کاهش یا افزایش خواسته

۳- جلب شخص ثالث

۴- همه موارد فوق

 

آیین دادرسی مدنی ۲ 

۱۵)چنانچه وزارت خانه ای یکی از اطراف دعوای حقوقی باشد، اوقات دادرسی به چه صورت ابلاغ می شود؟

۱- به وزارت خانه ابلاغ می شود

۲- از طریق آگهی ابلاغ می شود

۳- فقط به نماینده حقوقی ابلاغ می شود

۴- از طریق آگهی یا ابلاغ به نماینده حقوقی

۲۳) کدام یک از موارد ذیل، طریق فوق العاده شکایت از آرا می باشد؟

۱-فرجام،اعاده دادرسی،اعتراض ثالث

۲- تجدید نظر خواهی

۳-تجدید نظر خواهی و واخواهی

۴- واخواهی

۲۵) کدام نوع از تصمیمات زیر، قابل اعاده دادرسی می باشد؟

۱-احکام(قطعیت یافته)

۲-قرارهای قاطع دعوا

۳- قرارهای تأمینی

۴- قرار رد دعوا

۲۹) قانونگذار تشکیل جلسه در اوقات تعطیل را ،در کدام مورد صریحاً تجویز نموده است؟

۱- اعاده دادرسی طاری

۲-تأمین خواسته

۳- دستور موقت

۴- جلب شخص ثالث

 

۳۰) مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی حکم غیابی، برای اشخاص مقیم ایران چه میزان است؟

۱- ده روز

۲- بیست روز

۳- یک ماه

۴- چهل روز

آیین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۷

دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق، دانلود نمونه سوالات