دسته‌ها
جرم شناسی

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

عنوان درس: جرم شناسی

رشته تحصیلی:حقوق

کد درس: ۱۲۲۳۰۳۳

مقطع: کارشناسی

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6797″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

۱)کدام دانشمند عقیده داشت جرم شناسی علم مطالعه و بررسی جرم، به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد؟

۱-انریکو

۲-زلینگ

۳-توپینار

۴-استفانی

۲)دانشی که به شناخت علل جرم، مطالعه مجرم و پیشگیری از وقوع جرم می پردازد کدام است؟

۱-کیفرشناسی

۲-جرم شناسی

۳-روان شناسی جنایی

۴-جامعه شناسی کیفری

۸)تحول واقعی جرم شناسی علمی توسط چه کسی شروع شد. کتاب “انسان جنایتکار” نیز از تألیفات وی می باشد؟

۱-لومبروزو

۲-روسو

۳-بکاریا

۴-هایز

۱۱)……..مربوط به چگونگی برخورد با حالتی است که جرم شناسان آن را حالت خطرناک یا حالت قبل از ارتکاب جرم می نامند:

۱-اوج اشتراک جرم شناسی و حقوق جزا

۲-اوج اختلاف جرم شناسی و حقوق جزا

۳-وجه اشتراک جرم شناسی و پلیس علمی

۴- اوج اختلاف حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

۱۳)کدام دوره در حقیقت زمان تولد واقعی جرم شناسی و دوران شکوفایی و نضج تئوری های آن می باشد؟

۱-عصر ماشین(از شروع قرن نوزدهم تا به امروز)

۲-قرون وسطی

۳-دوران اسلام

۴-دوران باستان

۱۴)اصطلاح”جرم شناسی” برای اولین بار به وسیله کدام گزینه به کار رفت؟

۱-باکاریا

۲-هایز

۳-روسو

۴-توپینار

۲۱)عبارت”جرم شناسی زیستی عملاً تحقیقات خود را به …….. شخص بزهکار توسعه می دهد” را با گزینه صحیح کامل کنید؟

۱-جنبه های آموزشی

۲-جنبه های اجتماعی

۳-جنبه اقتصادی

۴-جنبه های تشریحی،فیزیولوژی، تشخیص بیماری و بیوشیمی

۲۲) کدام گزینه ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمارهای کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه های مختلف جرم شناسی می پردازند؟

۱-جرم شناسی بالینی

۲-جرم شناسی کیفری

۳-جرم شناسی عمومی

۴-جرم شناسی زیستی

 

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوال های درس جرم شناسی پیام نور ترم تابستان ۹۷، دانلود نمونه سوال درس جرم شناسی ترم تابستان ۹۷ پیام نور، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق، دانلود نمونه سوالات دروس رشته حقوق پیام نور، بانک نمونه سوالات پیام نور، سایت دانشجوی پیام نور ارائه نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه