دسته‌ها
آیین دادرسی مدنی 2

آیین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۷

آیین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۷

عنوان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ 

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۲

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”7593″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

دسته‌ها
حقوق ثبت

حقوق ثبت ترم تابستان ۹۷

حقوق ثبت ترم تابستان ۹۷

عنوان درس : حقوق ثبت 

رشته تحصیلی : حقوق ، حقوق دادرسی اداری

کد درس : ۱۲۲۳۰۵۱   ، ۱۲۲۳۲۱۶

مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6882″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات حقوق ثبت ترم تابستان ۹۷

۱) طبق ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت، کدام یک از حقوق زیر قابل ثبت نیست؟

۱-حق دسترنج رعیتی

۲-حق اولویت

۳-حق گاوبندی و امثال آنها که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود

۴- همه موارد فوق

۳- جنگلهای عمومی :

۱- قابل ثبت است و درخواست ثبت از افراد هم پذیرفته می شود

۲- قابل ثبت است ولی درخواست ثبت از افراد هم پذیرفته نمی شود

۳- قابل ثبت است و درخواست ثبت از افراد تاجر پذیرفته می شود

۴- به هیچ وجه قابل ثبت نیست

۸) در موقوفات خاصه چه کسی حق ثبت دارد؟

۱- فقط موقوف علیهم

۲- هر یک از موقوف علیهم و متولی

۳- فقط متولی

۴- اداره اوقاف

۱۲) منافع املاک در چه صورتی در دفتر املاک ثبت می شود؟

۱- منافع به هیچ وجه قابل ثبت نیست

۲- در صورتی که برای مدتی بیش از ۳ سال واگذار شده باشد

۳- فقط در صورتی که برای مدتی بیش از ۵ سال واگذار شده باشد

۴- در صورتی که برای مدتی بیش از ۱ سال واگذار شده باشد

۱۵) تفکیک املاک در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟

۱- اداره ثبت

۲- دادگاه عمومی

۳- دیوان عدالت اداری

۴- دفتر اسناد رسمی

۲۰) مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع آن و وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نباشد کجاست؟

۱- دادگاه عمومی صلاحیتدار

۲- اداره ثبت

۳- هیأت نظارت

۴- دفتر اسناد رسمی

 

دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق ثبت ترم تابستان ۹۷ با جواب دانلود نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور بانک نمونه سوالات پیام نور نمونه سوالات پی ان یو دانشجو دانلود نمونه سوالات حقوق ثبت پیام نور نمونه سوالات مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه سایت دانلود نمونه سوالات ۹۷ پیام نور نمونه سوالات جدید پیام نور نمونه سوال ۹۷ رشته حقوق دانلود نمونه سوال حقوق ثبت نیمسال ۹۷ تابستان نمونه سوالات ترم تابستان پیام نور

دسته‌ها
حقوق تجارت 4

حقوق تجارت ۴ ترم تابستان ۹۷

حقوق تجارت ۴ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس :حقوق تجارت (۴) ورشکستگی، حقوق تجارت ۴ 

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس :     ۱۲۲۳۰۶۱  ،  ۱۲۲۳۲۴۷

مقطع : کارشناسی

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6861″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات حقوق تجارت ۴ ترم تابستان ۹۷

۲)اساساً وضع مقررات ورشکستگی، به دلیل رعایت نفع کدام گزینه بوده است؟

۱-طلبکاران تاجر ورشکسته

۲-دادگاه ها

۳- تجار ورشکسته

۴- موسسات غیرانتفاعی

۳) به موجب کدام نظریه فقط یک دادگاه باید به امر ورشکستگی رسیدگی و حکم صادر کند و آن دادگاه محل اقامت ورشکسته است؟

۱- سرزمینی بودن ورشکستگی

۲- وحدت یا عمومیت ورشکستگی

۳- تعدد ورشکستگی

۴- انتقال ورشکستگی

۴) اگر تاجر ورشکسته به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد، از موارد کدام گزینه است؟

۱-موارد اجباری ورشکستگی

۲- موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر

۳-ورشکستگی به تقلب

۴- ورشکستگی عادی

۶) احراز تاجر بودن کسی که ورشکستگی او تقاضا شده است، با توجه به قانون تجارت بر عهده کدام مورد است؟

۱- دادگاه

۲- طلبکاران تاجر

۳- تاجر

۴- مدیر تصفیه

۱۵) عضو ناظر را کدام گزینه انتخاب می کند؟

۱- دادستان

۲- دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی

۳- طلبکاران

۴- مدیر تصفیه

حقوق تجارت (۴) ورشکستگی ترم تابستان ۹۷

۲۵) کدام گزینه جزء موارد ورشکستگی به تقلب محسوب نمی شود؟

۱- افزایش متقلبانه بدهی

۲- مخفی کردن دارایی

۳- مفقود کردن دفاتر

۴- نگهداری دفاتر غیر واقعی

۲۷) طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت :

۱- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود

۲- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا نمی شود

۳- حکم ورشکستگی صرقاً پس از قطعی شدن حکم اجرا می شود

۴- حکم ورشکستگی صرقاً پس از نهایی شدن حکم اجرا می شود

۲۸) تصمیم به ادامه کار یا صنعت تاجر ورشکسته طبق قانون اداره تصفیه با کدام گزینه است؟

۱- اداره تصفیه

۲- طلبکاران

۳- مدیر تصفیه

۴- دادگاه

۲۹) کارگرانی که روزانه یا هفتگی از تاجر ورشکسته مزد می گیرند، برای چه مدتی از حقوق خود، دارای حقوق ممتاز (حق رجحان) هستند؟

۱- شش ماه قبل از تاریخ توقف

۲- یک سال قبل از توقف

۳- سه ماه قبل از توقف 

۴-یک هفته قبل از توقف

 

سایت دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته حقوق دانلود نمونه سوال حقوق تجارت ۴ ترم تابستان ۹۷ دانلود نمونه سوال حقوق تجارت ۴ بانک نمونه سوالات پیام نور

 

 

 

دسته‌ها
حقوق بین الملل خصوصی 2

حقوق بین الملل خصوصی ۲ ترم تابستان ۹۷

حقوق بین الملل خصوصی ۲ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس: حقوق بین الملل خصوصی ۲ 

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۰۵۲

مقطع : کارشناسی

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6841″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۲ ترم تابستان ۹۷

۶) طرفداران کدام روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیت سیاسی است؟

۱- روش اصولی یا جزمی

۲-روش حقوقی

۳-روش انتخاب انسب

۴- روش عام الشمول و تحلیلی

۸)برای اینکه حقی از لحاظ بین المللی مکتسب محسوب گردد و در ایران معتبر باشد کدام گزینه باید تامین شود؟

۱- حق باید طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده ملی حل تعارض صاحب حق آن را صلاحیت دار می داند

۲- حق باید طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده سبب حل تعارض آن را صلاحیت دار می داند

۳- حق باید طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده ایرانی حل تعارض آن را صلاحیت دار می داند

۴- حق باید طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده خارجی حل تعارض آن را صلاحیت دار می داند

۱۰)سهم اصلی مکتب هلندی در بسط و توسعه تعارض قوانین مربوط است به:

۱- مبنا و اساسی که برای اجرای قانون خارجی پیدا کرده است

۲- پیدایش اصل سرزمینی بودن قوانین

۳-کشف مساله توصیف ها

۴- پیدایش دسته های ارتباط

۱۶) قضیه «فورگو» زمینه تاریخی کدام مسأله است؟

۱- توصیف

۲- احاله

۳- تعارض های متحرک

۴- تأثیر بین المللی حق

۱۹) کدام یک از کشورهای زیر، احاله را رد کرده است؟

۱- اتریش

۲- انگلیس

۳- بلژیک

۴- ایتالیا، هلند، یونان، نروژ

۲۰) ایراد دور و تسلسل یا ایراد معروف به راکت بین المللی، درباره کدام یک از مسائل زیر مطرح شده است؟

۱- تعارض های متحرک

۲- توصیف ها

۳- تأثیر بین المللی حق

۴- احاله

۲۸) هرگاه بین یک زن و شوهر انگلیسی که در فرانسه اقامت دارند دعوای طلاقی در دادگاه ایران مطرح باشد، دادگاه ایران چه قانونی را درباره طلاق آن ها به مورد اجرا می گذارد؟

۱- قانون ایران

۲- قانون داخلی انگلیس(قانون ملی زوجین)

۳- قانون فرانسه

۴- قانون منتخب طرفین

 

سایت دانشجوی پیام نور

حقوق بین الملل خصوصی ۲ ترم تابستان ۹۷، دانلود نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۲ ، حقوق بین الملل خصوصی ۲ تابستان ۹۷ ، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق ، بانک سوالات پیام نور دانلود نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی ۲ تابستان ۹۷ نمونه سوال جدید پیام نور ، نمونه سوالات تابستان پیام نور ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با جواب جدیدترین سوالات پیام نور رشته حقوق

 

 

 

دسته‌ها
آیین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

عنوان درس : آیین دادرسی کیفری ۱ 

رشته : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی

مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال تحصیلی : نیمسال دوم ۹۷-۹۶

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۳

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6834″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۳) اهدافی که در «آیین دادرسی کیفری» دنبال می گردد، کدام است؟

۱-فقط اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری

۲-فقط حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد

۳- فقط منافع اشخاص حقوقی

۴-دو هدف: اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد

۴)کدام یک از ویژگی های نظام دادرسی اتهامی نمی باشد؟

۱-لزوم طرح شکایت بزه دیده

۲-علنی بودن

۳-غیر ترافعی بودن

۴-شفاهی بودن

۶)خصوصیات قوانین «آیین دادرسی کیفری»(که جزو قوانین شکلی هستند) کدام است؟

۱-تفسیر موسع – اجرای فوری

۲-اصل تفسیر مضیق

۳-اجرای غیر فوری

۴-اصل تفسیر محدود

۲۲)امر مختوم کیفری نیاز به ایراد از سوی متهم ……… و محدود به زمان معینی ………:

۱-دارد- است

۲-ندارد – است

۳- ندارد – نیست

۴- دارد – نیست

۲۳) در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در کدام مجازات مرور زمان پذیرفته شده است؟

۱-در حدود

۲- در قصاص

۳- در دیات

۴- در جرائم تعزیری

۲۵) در قرار وثیقه، انتخاب نوع وثیقه با کدام گزینه است؟

۱-کارشناس

۲- شاکی

۳- ضایط دادگستری

۴- وثیقه گذار

۲۶) شخصی که توسط متهم به عنوان کفیل معرفی می شود باید ظرف چند روز از تاریخ ابلاغ متهم را حاضر نماید؟

۱-ده روز

۲- بیست روز

۳- سی روز

۴- پنج روز

۲۸) کدام یک از موارد ذیل، جزو تحقیقات از متهم می باشد؟

۱- فقط احضار متهم

۲- فقط جلب متهم

۳- فقط بازجویی از متهم

۴- احضار متهم – جلب متهم – بازجویی از متهم

۳۰) در جرائم منافی عفت، تحقیق اصولاً به عهده کیست؟

۱- بازپرس

۲- دادستان

۳- قاضی دادگاه

۴- دادیار

دانلود نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷

سایت دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانلود نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانلود سوالات آیین دادرسی کیفری ۱ با جواب دانلود نمونه سوالات رشته حقوق بانک نمونه سوالات پیام نور جدیدترین نمونه سوالات پیام نور نمونه سوالات کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق

دسته‌ها
حقوق بشر در اسلام

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

عنوان درس : حقوق بشر در اسلام

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۱۸۶ – ۱۲۲۳۲۲۸

مقطع : کارشناسی

قیمت : ۱۵۰ تومان

[purchase_link id=”6808″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

۱)خاستگاه حقوق بنیادی(بشر) براساس کدام نظریه تبیین شده است؟

۱-حقوق وضعی

۲-حقوق عینی

۳-حقوق طبیعی

۴-حقوق وضعی جدید

۳)حق حیات در اسلام چگونه حقی است؟

۱-ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت نفس

۲-مطلق است

۳-دارای حدودی مشخص است و نمی توان به طور مطلق به آن نگریست و مشروط به شروطی است که خدا تعیین کرده است

۴-فقط مورد تفسیر مادی قرار می گیرد

۱۱)اساساً کشته شدن انسان در نظام حقوقی اسلام:

۱-صرفاً در صورتی که عمدی باشد جرم محسوب می شود

۲-صرفا در صورتی که شبه عمدی باشد جرم محسوب می شود

۳-صرفاً در صورتی که عمدی یا شبه عمدی(نه خطایی) باشد جرم محسوب می شود

۴-جرم محسوب، واز فاعل آن اگر چه از روی خطا مرتکب این عمل شده باشد به جانی و جنایتکار تعبیر می شود

۱۴)سرسخت ترین مکتب مدافع آزادی کدام است و دیدگاه آن نسبت به زندگی کردن در آزادی مطلق چیست؟

۱-لیبرالیسم-ناممکن

۲-رئالیسم-ممکن

۳-اسلام-پذیرفتنی

۴-سوسیالیسم – ممکن

۱۵)طبق ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی شخص کمتر از ……. اجرا نمی شود و در مورد ……. قابل اجرا نیست:

۱- هجده سال – زنان باردار

۲- بیست سال – زنان باردار

۳- هفده سال – زنان

۴- بیست سال – زنان و افراد کهنسال

۱۸) از نظر اسلام، وجه اصلی تشریع مالیات و انفاق چیست؟

۱-تامین بودجه دولت

۲-یکسان شدن سطح عمومی معیشت مردم

۳-انجام تکلیف شرعی

۴- منبع درآمد حکومت

۱۹)تغییر دین در اسلام چه حکمی دارد؟

۱- آزاد است

۲-آزاد نیست، بلکه در برخی موارد مشمول مجازات سنگین است

۳-جزو حقوق بنیادین بشر است

۴-آزاد است ولی مورد نکوهش و مکروه است و هیچ مجازاتی ندارد

 

سایت دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق بشر در اسلام  در ترم تابستان ۹۷، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور، حقوق بشر در اسلام، دانلود نمونه سوال های درس حقوق بشر در اسلام ، دانلود نمونه سوالات ترم تابستان ۹۷ پیام نور، بانک نمونه سوالات پیام نور با جواب، نمونه سوال تابستان ۹۷

 

 

 

دسته‌ها
جرم شناسی

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

عنوان درس: جرم شناسی

رشته تحصیلی:حقوق

کد درس: ۱۲۲۳۰۳۳

مقطع: کارشناسی

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6797″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

۱)کدام دانشمند عقیده داشت جرم شناسی علم مطالعه و بررسی جرم، به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد؟

۱-انریکو

۲-زلینگ

۳-توپینار

۴-استفانی

۲)دانشی که به شناخت علل جرم، مطالعه مجرم و پیشگیری از وقوع جرم می پردازد کدام است؟

۱-کیفرشناسی

۲-جرم شناسی

۳-روان شناسی جنایی

۴-جامعه شناسی کیفری

۸)تحول واقعی جرم شناسی علمی توسط چه کسی شروع شد. کتاب “انسان جنایتکار” نیز از تألیفات وی می باشد؟

۱-لومبروزو

۲-روسو

۳-بکاریا

۴-هایز

۱۱)……..مربوط به چگونگی برخورد با حالتی است که جرم شناسان آن را حالت خطرناک یا حالت قبل از ارتکاب جرم می نامند:

۱-اوج اشتراک جرم شناسی و حقوق جزا

۲-اوج اختلاف جرم شناسی و حقوق جزا

۳-وجه اشتراک جرم شناسی و پلیس علمی

۴- اوج اختلاف حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

۱۳)کدام دوره در حقیقت زمان تولد واقعی جرم شناسی و دوران شکوفایی و نضج تئوری های آن می باشد؟

۱-عصر ماشین(از شروع قرن نوزدهم تا به امروز)

۲-قرون وسطی

۳-دوران اسلام

۴-دوران باستان

۱۴)اصطلاح”جرم شناسی” برای اولین بار به وسیله کدام گزینه به کار رفت؟

۱-باکاریا

۲-هایز

۳-روسو

۴-توپینار

۲۱)عبارت”جرم شناسی زیستی عملاً تحقیقات خود را به …….. شخص بزهکار توسعه می دهد” را با گزینه صحیح کامل کنید؟

۱-جنبه های آموزشی

۲-جنبه های اجتماعی

۳-جنبه اقتصادی

۴-جنبه های تشریحی،فیزیولوژی، تشخیص بیماری و بیوشیمی

۲۲) کدام گزینه ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمارهای کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه های مختلف جرم شناسی می پردازند؟

۱-جرم شناسی بالینی

۲-جرم شناسی کیفری

۳-جرم شناسی عمومی

۴-جرم شناسی زیستی

 

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوال های درس جرم شناسی پیام نور ترم تابستان ۹۷، دانلود نمونه سوال درس جرم شناسی ترم تابستان ۹۷ پیام نور، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق، دانلود نمونه سوالات دروس رشته حقوق پیام نور، بانک نمونه سوالات پیام نور، سایت دانشجوی پیام نور ارائه نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

دسته‌ها
ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

عنوان درس: ادله اثبات دعوی

رشته تحصیلی: حقوق،حقوق خصوصی

کد درس: ۱۲۲۳۰۶۰

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۱۵۰ تومان

[purchase_link id=”6790″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

۱)نقش دادرس در اقامه دلیل در “نظام تفتیشی” چگونه است؟

۱-در این نظام،نقش دادرس،انفعالی و غیرفعال است

۲-در این نظام قاضی با محدودیت در کشف ادله روبرست

۳-در این نظام،نقش دادرس،فعال است

۴- در این نظام، نقش دادرس،انفعالی و غیر فعال است و قاضی با محدودیت در کشف ادله روبروست

۲)طبق ماده ۲۰۵ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعواست:

۱- فقط در صورتی که اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد،پذیرفته می شود

۲-پذیرفته نمی شود،اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد

۳-پذیرفته می شود

۴-فقط در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، پذیرفته می شود

۵)دادگاه”حق الزحمه کارشناس” را بر چه اساسی تعیین می کند؟

۱-صرفا براساس مبلغ پیشنهادی خوانده تعیین می کند

۲-صرفا به میزان ده درصد ارزش خواسته دعوا تعیین می کند

۳-صرفا براساس میلغ پیشنهادی خواهان تعیین می کند

۴-با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند

۶)………عبارت است از امری که حکایت از وجود موضوعی حق نماید:

۱-ادعا

۲-دلیل

۳-انشاء

۴- واقعه حقوقی

۱۲)به نظر مولف، نخستین و آخرین فرصت برای اقامه ادله، چه زمانی است؟

۱-پایان اولین جلسه دادرسی

۲- زمان تقدیم دادخواست، مگر اینکه در قانون بر خلاف این حکم تصریح شده باشد

۳-زمان ختم مذاکرات طرفین

۴-زمان صدور حکم

۱۳)ادله گفتاری کدام اند؟

۱- فقط اقرار

۲-فقط اقرار و شهادت

۳-فقط سوگند

۴-اقرار،شهادت و سوگند

۱۷) اگر اقرار به طور غیرمستقیم دلیل و مستند حکم قرار بگیرد و به عبارت دیگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت بگیرد و نه خود حکم، این قرار :

۱-اقرار قاطع دعوا خواهد بود

۲- اقرار محسوب نمی شود

۳-اقرار غیرقاطع دعوا محسوب می گردد

۴-اقرار نیست بلکه صرفا ادعا محسوب می شود

 

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوال ادله اثبات دعوی تابستان ۹۷ با جواب، نمونه سوالات ترم تابستان رشته حقوق نمونه سوال درس ادله اثبات دعوی در ترم تابستان ۹۷ ، نمونه سوالات تابستان ۹۷-۹۶ دانلود نمونه سوالات پیام نور بصورت تک درس، سایت دانشجوی پیام نور بهترین سایت دانلود نمونه سوالات پیام نور ، بزرگترین بانک نمونه سوالات پیام نور

 

 

دسته‌ها
رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نام محصول : نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

محتوای محصول : ۶۱ سری نمونه سوال با پاسخنامه

قیمت محصول :۶۰۰۰۰

 

[purchase_link id=”6909″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری ۱

آیین دادرسی کیفری ۲

آیین دادرسی مدنی ۱

آیین دادرسی مدنی ۲

آیین دادرسی مدنی ۳

ادله اثبات دعوی

اصول فقه ۱

اصول فقه ۲

پزشکی قانونی

جرم شناسی

حقوق اداری ۱

حقوق اداری ۲

حقوق اساسی ۱

حقوق اساسی ۲

حقوق اساسی ۳

حقوق بشر در اسلام

حقوق بیمه

حقوق ثبت

حقوق جزای اختصاصی ۱

حقوق جزای اختصاصی ۲

حقوق بين الملل خصوصي ۱

حقوق بين الملل خصوصي ۲

حقوق بين الملل عمومي ۱

حقوق بين الملل عمومي ۲

حقوق تجارت ۱

حقوق تجارت ۲

حقوق تجارت (۴) ورشستگي

حقوق تجارت(۳)اسناد تجاري، حقوق تجارت ۳

حقوق تطبيقي

حقوق جزاي عمومي ۲

حقوق جزاي عمومي ۳

حقوق دريايي

حقوق رسانه

حقوق سازمانهاي بين الملل

حقوق كار

حقوق مالكيت فكري

حقوق ماليه عمومي

حقوق محيط زيست

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

حقوق مدني ۲ اموال و مالكيت

حقوق مدني ۳كليات قراردادها

حقوق مدني ۴الزامات خارج ازقراردادها

حقوق مدني(۵)حقوق خانواده

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت (الف)

حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث

رویه قضایی

قواعد فقه ۱،قواعدفقه (۱) مدني

قواعد فقه ۲

كيفرشناسي

متون حقوقي ۱به زبان خارجه

متون حقوقي ۲زبان خارجي تخصصي

متون حقوقي(۲)حقوق جزايي

متون حقوقي (۳)حقوق عمومي

متون حقوقي(۱) حقوق خصوصي

متون فقه ۱،متون فقه(۱) فقه معاملات

متون فقه ۳

متون فقه ۴

متون فقه(۳)حقوق عمومي وبين الملل

مقدمه علم حقوق

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور ، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق ، ۱۲۲۳۰۴۲، رشته تحصیلی حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۰۲۹۰، نمونه سوال های رشته حقوق پیام نور ، نمونه سوال پیام نور ۹۷ نمونه سوالات سال ۹۷ پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ با پاسخنامه ، دانلود نمونه سوالات ترم دوم ۹۷-۹۶ با جواب نمونه سوالات جدید پیام نور سایت دانشجوی پیام نور ارائه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته حقوق پیام نور نمونه سوال پیام نور با جواب نمونه سوالات رشته های پیام نور سوالات پیام نور جدید با جواب نمونه سوالات رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۷