دسته‌ها
اخبار پیام نور

نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات نیمسال دوم و نیمسال اول رشته ادبیات و زبان فارسی کارشناسی ارشد

نام محصول :نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی

قیمت :۵۰۰۰ تومان

 

لینک خرید به زودی

 

توضیحات و محتوای محصول:

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ادبیات و زبان فارسی کارشناسی ارشد

تحقيق دردستورزبان فارسي

تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي

روش تحقيق پيشرفته

زبان تخصصي خارجي

عربي ۱(صرف ونحو)

عربي ۲(نثرعربي )

عربي ۳(نظم عربي )

نثرفارسي ۳(مصباح الهدايه )

نثرفارسي ۴(كشف المحجوب و رساله قشيريه )

نظم ۴بخش ۴حديقه سنايي

نظم فارسي ۲(ناصرخسرووسنايي )

نظم فارسي ۳(خاقاني ونظامي )

نظم فارسي ۴(مثنوي )

نقد ادبيات داستاني (آموزش محور)

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ ادبیات و زبان فارسی کارشناسی ارشد

تحقيق دردستورزبان فارسي

تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي

روش تحقيق پيشرفته

زبان تخصصي خارجي

عربي ۱(صرف ونحو)

عربي ۲(نثرعربي )

عربي ۳(نظم عربي )

عروض وقافيه

متون نثر(۲) متون ادبي- داستاني با تاكيد بر كليله و دمنه

نثرفارسي ۲(تاريخ جهانگشاومرزبان نامه)

نثرفارسي ۳(مصباح الهدايه )

نثرفارسي ۴(كشف المحجوب و رساله قشيريه )

نظم فارسي ۱(شاهنامه )

نظم فارسي ۲(ناصرخسرووسنايي )

نظم فارسي ۳(خاقاني ونظامي )

نظم فارسي ۴(مثنوي )

نقد ادبيات داستاني (آموزش محور)

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور

دانشجوی پیام نور ، نمونه سوالات پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵ ، نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور ، نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، پی ان یو دانشجو ، نمونه سوالات کارشناسی ارشد ، نمونه سوال ۹۵ ، نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی ،  نمونه سوال تحقيق دردستور زبان فارسي ارشد ، نمونه سوالات ارشد پیام نور ، نمونه سوالات ارشد پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی ، نمونه سوالات کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، خرید نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دسته‌ها
رشته حقوق خصوصی (ارشد) نمونه سوالات پیام نور

سوالات حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

سوالات حقوق خصوصی کارشناسی ارشد با پاسخنامه
سوالات حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

سوالات حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور